นายณัฐพล ภาสง่า

นายณัฐพล ภาสง่า

บัณฑิตช่วยงาน (Graphic Design)

การศึกษา

  • ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน

  • 2562 - ปัจจุบัน
    บัณฑิตช่วยงาน (Graphic Design) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 680

อีเมล

nattapon.pas@dpu.ac.th