นายทวีศักดิ์ เจ๊ะน๊ะ

นายทวีศักดิ์ เจ๊ะน๊ะ

เจ้าหน้าที่

การศึกษา

 • วท.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ป.บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บธ.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่

การทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน
  เจ้าหน้าที่ (สำนักงานธุรการ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2549 - 2562
  เจ้าหน้าที่ (ศูนย์ปฏิบัติการ Computer Macintosh & PC) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547 - 2549
  เจ้าหน้าที่ (ผู้ช่วยสอน Teacher Assistanct) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 680

อีเมล

taweesak.che@dpu.ac.th