นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร

นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร

เลขานุการคณะ


การศึกษา

  • บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การทำงาน

  • ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตำแหน่ง : เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • บริษัท ดีทอล์ค จำกัด

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 679