อาจารย์ศศิมาฆะ  บุรุษพัฒน์

อาจารย์ศศิมาฆะ บุรุษพัฒน์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • M.A. (Enterprise & Management for the Creative Arts), University of the Arts London, U.K. 
  • ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 679