อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก

อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • ศป.ม. (แฟชั่นและสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate (Master of fashion and art) Accademia Italiana Florence, Italy
 • สถ.บ (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรการออกแบบแฟชั่น สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

การทำงาน

 • 2560-ปัจจุบัน ผู้ประสานงานโครงการ DIP STAR โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
 • 2558-2560   ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น โดย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   
 • 2557-ปัจุจบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • 2553-2557   ผู้จัดการแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าสตรี บริษัท บูติกนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2553   ผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์สินค้าเสื้อผ้าสตรีส่งออก บริษัทการ์เมนท์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2550-2552   ผู้ช่วยอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551           อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2547-2549   ผู้ช่วยอาจารย์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์
 • 2544-2546   ดีไซเนอร์ บริษัทเพ็ทสเปเชียลลิสต์ จำกัด

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 697