ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ สุระประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ สุระประเสริฐ

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ศป.ม. (แฟชั่นและสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 775