อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล

อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ศป.ม. (แฟชั่นและสิ่งทอ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศป.บ. (แฟชั่นและสิ่งทอ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การทำงาน

  • 2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • 2552-ปัจจุบัน อาจารย์พิเคษประจำภาควิชาการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • 2551-ปัจจุบัน ดีไซน์เนอร์ ออกแบบยูนิฟอร์ม เดอะ เกรท ยูนิฟอร์ม
  • 2550 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ค้าและนักบริหารจัดการ สินค้า แฟชั่นสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • 2548 อบรมหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและการแต่งกาย จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอร่วมกับสถาบันตักส์ศิลา
  • 2546-2551 เป็นอาจารย์โครงการจัดตั้งคณะการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขากาออกแบบแฟชั่น 

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 776, 775