ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

การศึกษา

 • 2552-2554       ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 • 2551               Certificate in Fashion Design, Summer Course, Central Saint Martin College of Art and Design , London, England
 • 2550-2551       Certificate in General English, Regency College, Brighton, England
 • 2545-2548       ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับที่ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • 2554-ปัจจุบัน    อาจารย์ประจํา ภาควิชาการออกแบบธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2551-ปัจจุบัน    อาจารย์พิเศษและบรรยายพิเศษ อาทิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • 2549-2550      ครูผู้ช่วยสอนและครูผู้สอนวิชาศิลปะ Summer Course โรงเรียนรัศมีนานาชาติ
 • 2549-ปัจจุบัน    นักออกแบบเครื่องแต่งกายและนักวาดภาพประกอบอิสระ

ด้านการบริการวิชาการ

 • ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 • ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 • ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่น และ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นต้น

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 775