อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา

อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กำลังศึกษา)
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)  เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การทำงาน

  • นักวิจัยและสถาปนิก ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยากร เกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
  • อินทีเรีย ดีไซเนอร์ รับงานอิสระ (รับเหมาตกแต่งภายใน)

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

  • 2562 สัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการ ครั้งที่ 11
  • 2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติ 10th Built Environment Research Associates Conference (BERAC 2019)

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 774