อาจารย์ฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์

อาจารย์ฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • M.S. (Advanced Architecture Design), Columbia University, U.S.A. 
  • M.Arch. (Architecture), Illinois Institute of Technology, U.S.A.
  • B.A. (Arts) Ashland University, U.S.A.

การทำงาน

  • 2552 - ปัจจุบัน  : Loopin Co.; Ltd. (Partner).
  • 2551 - ปัจจุบัน  : Caddera Co.; Ltd. (CEO).
  • 2549 - 2551    : Dupoux Design LLC.; New york (Project Manager).
  • 2547 - 2549    : Creative Network Mediums, New Jersey. (Designer).

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 679