อาจารย์ธนิต จึงดำรงกิจ

อาจารย์ธนิต จึงดำรงกิจ

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • คอ.บ (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปวส.  (ออกแบบตกแต่ง)  สถาบันเทคโนโลยีราชมลคล  วิทยาเขตเพาะช่าง

การทำงาน

  • 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 2554 -2557  อินทีเรีย ดีไซเนอร์ รับงานอิสระ (รับเหมาตกแต่งภายใน)
  • 2552-2554  อินทีเรีย ดีไซเนอร์ บริษํท พลกวีดีไซ จำกัด
  • 2551-2552 อินทีเรีย ดีไซเนอร์ บริษํท Desing M&A  จำกัด
  • 2547-2549 อินทีเรีย ดีไซเนอร์ บริษํท เบรนชายด์ จำกัด

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 774