อาจารย์นลินา องคสิงห

อาจารย์นลินา องคสิงห

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • สถ.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

การทำงาน

 • 2550 - ปัจจุบัน 
  : อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2547 - 2549   
  : คณะสถาปัตยกรราศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์
 • 2546 - 2547   
  : บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าออกแบบงาน 

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 774