อาจารย์ ดร.ศรีดารา ติเพียร

อาจารย์ ดร.ศรีดารา ติเพียร

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • สถ.ด (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันราชภัฏพระนคร
 • ปวส.  (ออกแบบตกแต่ง)  สถาบันเทคโนโลยีราชมลคล  วิทยาเขตเพาะช่าง

การทำงาน

 • 2551 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2550 - 2551    อินทีเรีย ดีไซเนอร์ รับงานอิสระ
 • 2549 - 2550    อินทีเรีย ดีไซเนอร์ บริษํท เบรนชายด์ จำกัด
 • 2547 - 2549    อาจารย์ประจำโปรแกรมเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน  
                         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • 2544 - 2546    พนักงานเขียนแบบ  บริษัท อิมเมจินิก จำกัด

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 772