อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร

อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • M.S. (Interior Design) Pratt Institue , NYC , USA
 • สถ.บ. (สถาปัยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • 2532 - ปัจุบัน 
  Amplus Design Co., Ltd. 
  ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
 • 2530 - 2531 
  Suri Design Inc., NYC., USA . 
  ตำแหน่ง : สถาปนิกภายใน
 • 2526 - 2528 
  Thai Master Consultants Co., Ltd. 
  ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
 • 2522 - 2526 
  Rangsan Architecture Co., Ltd. 
  ตำแหน่ง : สถาปนิก
 • 2522 - 2521 
  บริษัท โอสภาเต็กเฮงหยู จำกัด 
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสถาปนิก

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 774