อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ

อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ

หัวหน้าหลักสูตรออกแบบตกแต่งภายใน

การศึกษา

  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรมหลัก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • บริษัท ไมก้า จำกัด
  • บริษัท ทีค จำกัด
  • บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์(ประเทศไทย) จำกัด

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 774