ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช

อาจารย์ประจำ


การศึกษา

 • ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยรังสิต

การทำงาน

 • 2550-กุมภาพันธ์ 2552 : 
  • นักวิจัยรอง โครงการการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ และภาพยนตร์ (รับผิดชอบโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล)
  • ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการแนวความคิดการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย (รับผิดชอบโครงการโดย ดร.พรรณี วิรุณานนท์ ม.กรุงเทพ)
  • อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ 
 • 2548-2550 :
  • Freelance Art Director บริษัท Publicis (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท โอกิลวี่แอ็คชั่น จำกัด / บริษัท โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์ส แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
  • บริษัท ฟูลฟอร์ส จำกัด
  • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
 • 2545-2548 : Art Director บริษัท โอกิลวี่ แอนด์เมเธอร์ส แอดเวอร์ไทซิ่ง 
 • 2543-2545 : Designer บริษัท กราฟิส จำกัด (ในเครือโรงแรมมณเฑียร)
 • 2541-2543 : รับงานอิสระในตำแหน่งผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ บริษัท ช่างสิบหมู่ (1993) จำกัด

งานวิจัย

 • การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชนจากกระดาษเส้นใยสับปะรด
 • การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
 • การให้คำจำกัดความเรื่องเพศ ภาษา และความรุนแรงในต่างประเทศ (ภาพยนตร์)
 • เอกสารเผยแพร่ "องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์"

ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 775