ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์

หัวหน้าหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก


การศึกษา

  • M.A. (Design) University of Technology Sydney, Australia.
  • ศป.บ. (ทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

  • Graphic designer Media Guide Advertising Agency.
  • Advertising Design Manager Amarin Printing Plc.

ผลงานวิชาการของ ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ (2558 –ปัจจุบัน)

  • ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
  • บทความวิขาการเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ลงในวารสารคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • งานสร้างสรรค์ด้านรูปถ่ายในงานประกวดรูปถ่าย OBOR ความสัมพันธ์ ไทย – จีนภายใต้เส้นทางสายไหม 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับ สถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเล
  • งานสร้างสรรค์ด้านรูปถ่ายในงานประกวดรูปถ่ายความสัมพันธ์ ไทย – จีน  “ไทยผสานจีนผสมจึงกลมกลืน” 2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับ สถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเล
  • สร้างสรรค์ประเภทจิตรกรรม ในงานแสดงผลงานอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ปี 2559 - 2561

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 679
089-218-9208