อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์

อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

 • 2550 - ปัจจุบัน 
  อาจารย์ประจำหมวดพื้นฐานศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • 2533 - 2550
  อาจารย์ประจำหมวดพื้นฐานศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2532 - 2533
  บริษัท ต้นอ้อ จำกัด ตำแหน่ง : ช่างศิลป, นักออกแบบ

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 775