อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ

อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 783