ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง

ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

 • D.F.A. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.F.A. Master of Fine Arts (Graphic Design), Savannah College of Art & Design, Savannah, GA, USA.
 • B.Ed. ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การทำงาน

 • 1995-2000: Art Director at Ogilvy & Mather (Thailand)
 • 2000-2004: Creative Manager at Walt Disney (Thailand)
 • 2005-2009: Creative Director at TwoBit Company Limited

บทความและผลงานวิจัย

 • 2562 บทความวิจัยเรื่อง การออกแบบเรขศิลป์ป้ายประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาโครงการริมน้ำยานนาวา วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 13
 • 2556 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานเรื่อง SENIORPOLIS: Urban Research Plaza, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University, Issues 11, 2013

งานบริการวิชาการ

 • 2563 ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ Genious Innovative Business Model กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • 2562 วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village  กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • 2561 ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายพิเศษ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • 2560 ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 Design Savvy กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและสร้างสรรค์ งานแสดงดนตรีเพลงพระนิพนธ์เทอดพระเกียรติ จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ ประเทศเยอรมันนี

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 775