อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ

อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา

  • ค.ม. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

02-954-7300 ต่อ 783