ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนติกร ชินโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนติกร ชินโย

ที่ปรึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

การศึกษา

  • ศ.ม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศ.บ.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การติดต่อ

02-9547300 ต่อ 777