ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
ผศ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
รองคณบดี / หัวหน้าวิชาเอกการออกแบบกราฟิก
อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์
อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์
หัวหน้า
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา
อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข
ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
ผศ.จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
ผศ.จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก
อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ
อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
อาจารย์ศศิมาฆะ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ศศิมาฆะ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา
อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร
อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์นลินา องคสิงห
อาจารย์นลินา องคสิงห
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์ธนิต จึงดำรงกิจ
อาจารย์ธนิต จึงดำรงกิจ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์วิชญ กุลประดิษฐารมณ์
อาจารย์วิชญ กุลประดิษฐารมณ์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์ฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

วิชาเอกการออกแบบกราฟิก

ผศ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
ผศ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์
อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์

นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร
นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร
เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
นายนิธิพล คนยงค์
นายนิธิพล คนยงค์
บัณฑิตช่วยงาน