ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์เนติกร ชินโย
อาจารย์เนติกร ชินโย
ที่ปรึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
หัวหน้าวิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์
หัวหน้าวิชาเอกการออกแบบกราฟิก
อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ
อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ
หัวหน้าวิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข
ผศ.กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ สารสุข
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
ผศ.จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
ผศ.จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก
อาจารย์กมลศิริ วงศ์หมึก
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ
อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
อาจารย์ศศิมาฆะ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ศศิมาฆะ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ
อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร
อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์นลินา องคสิงห
อาจารย์นลินา องคสิงห
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์ธนิต จึงดำรงกิจ
อาจารย์ธนิต จึงดำรงกิจ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์วิชญ กุลประดิษฐารมณ์
อาจารย์วิชญ กุลประดิษฐารมณ์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา
อาจารย์อุกฤษ วรรณประภา
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาจารย์ฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ฉันทวุฒิ บุรุษพัฒน์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน

ภาควิชาเอกกราฟิกดีไซน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณธกร อุไรรัตน์
หัวหน้า
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
ผศ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
ผศ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง
ดร.ทนงจิต อิ่มสำอาง
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์
อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์
อาจารย์ประจำ
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก

สำนักงานเลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์

นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร
นายชัยวัฒน์ พิรุณสาร
เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
นางสาวสุภาพร สังข์เครือ
นางสาวสุภาพร สังข์เครือ
บัณฑิตช่วยงาน
นายนิธิพล คนยงค์
นายนิธิพล คนยงค์
บัณฑิตช่วยงาน