ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
     
     
     
     

   

ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

ลำดับที่ ปีการศึษา วัน-เดือน-ปี ในการจัดโครงการ
     
     
     
     

ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

ลำดับที่ ปีการศึษา วัน-เดือน-ปี ในการจัดโครงการ
     
     
     
     

ภาควิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลำดับที ชื่อโครงการ วัน-เดือน-ปี ในการจัดโครงการ
1 โครงการสารพัดกล้องท่องเที่ยวไทย Trip Photo เกาะสีชัง ครั้งที่ 1 7-8 สิงหาคม 2558
2 โครงการ เพื่อเป็นการเรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรมไทย ทางอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ได้พานศจีนจากวิทยาลัยจีนไปทัศนศึกษาที่เกาะสีชัง ชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
พิพิธภัณฑ์ทางทะเลของจุฬาฯ และไหว้สักการะบูชาเจ้าพ่อเขาใหญ่บนเกาะสีชัง 
วันที่ 16-17  กันยายน 2560  
     
     
 
 

 

ภาควิชาการออกแบและธุรกิจแฟชั่น

ลำดับที่ หัวข้อ วัน-เดือน-ปี ในการจัดโครงการ