ขอเชิญชมงานแฟชั่นโชว์ White Project ครั้งที่ 8  ประจำปีการศึกษา 2558  ผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์  ในวันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 
ณ  DPU Hall  อาคาร 12  
***ประตูเปิด 16.00 น.  ***เริ่มโชว์ 16.30 น. 

ที่มา : https://www.facebook.com/silpakam.dpu/?ref=bookmarks