รับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทุนดาวรุ่ง (Rising Star) ทุนสูงสุดเรียนฟรีตลอด 4 ปี มูลค่ากว่า 300,000 บาท
ประเภททุน
- ทุนเรียนดี
- ทุน portfolio

เงื่อนไขการรับสมัคร
- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. , ปวส. (หลักสูตรเทียบโอน)
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 (ทุนเรียนดี)
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 (ทุนportfolio)
- มีความสนใจเข้าเรียนในสาขาการออกแบบภายใน คอมพิวเตอร์กราฟิก การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
- สมัคร ผ่านช่องทาง https://forms.gle/jUYsLw5cSjYEkBxs7 หรือ inbox เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์
- สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.

เกณฑ์การพิจารณา
- ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น ณ อาคาร 12 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ และประกาศผลทุนการศึกษา ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
- นักศึกษาต้องมอบตัวและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาหลังจากได้รับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ 062-243-6456 หรือ 02-954-7300 ต่อ 680