ขอเชิญร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ ในงานนิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติครั้งที่2 เรื่อง “สร้างสรรค์ วิจัย นวัตกรรม : ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

ประเภทของผลงานที่เปิดรับ

 • ด้านจิตรกรรม
 • ด้านประติมากรรม
 • ด้านภาพพิมพ์
 • ด้านสื่อประสม
 • ด้านภาพถ่าย
 • ด้านสื่อวิดิทัศน์
 • ด้านงานออกแบบ/กราฟฟิกดีไซน์
 • ด้านศิลปะการแสดง
 • ด้านดนตรี
 • ด้านแฟชั่นและเครื่องประดับ
 • ด้านวัฒนธรรม
 • ด้านศิลปะแขนงอื่นๆ

จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ส่งผลงานภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
นำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สนใจติดต่อ 073-337707 หรือเว็บไซต์ http://finearts.pn.psu.ac.th/4uplus.html