คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์คณะฯทั้ง 3 ท่านที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการในปีนี้ คือ 

  • ผศ. ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ผศ. กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ดร. ทนงจิต อิ่มสำอาง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก