กิจกรรม "ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่" DPU MAKERSPACE ชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 26 กันยายน 2562