ทางคณะกรรมการกิจกรรรมนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับเด็กนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพือเรียกขวัญกำลังใจในการเรียน และการตอนรับนักศึกษาใหม่ โดยมีครูบาอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นเกียรติในการผูกข้อมือให้กับเด็กนักศึกษาทุกคน