หลักการ และเหตุผล

เนื่องด้วยทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนา อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะพัฒนาคณะฯ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้าง ให้บุคลากรในคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกันอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมการใส่ใจ แบ่งปันอันเป็นรากฐานสำคัญในการจัดการความรู้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการ “การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้” ขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปปรับใช้ ในด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การเตรียมการเพื่อการวิจัย รวมถึงการพัฒนาทางวิชาการของบุคคลากร เช่น การขอตำแหน่งทางวิชาการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้
 2. เพื่อให้บุคลากรในคณะศิลปกรรมศาสตร์มีวัฒนธรรม การรวบรวม ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้มาขยายสู่การปฏิบัติ
 3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคในด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย ฯลฯ
 4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ภายในคณะฯ สู่ อาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา เพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์

รายชื่อมีงานคณะกรรมการการจัดการความรู้  (KM) คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • อาจารย์เนติกร  ชินโย                              คณบดี
 • อาจารย์วัชรพร  อยู่ดี                                รองคณบดีสายงานบริหาร
 • อาจารย์ณมณ   ขันธชวะนะ                       หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะ
 • อาจารย์สาธร    รุ่งทวีชัย                          ผู้ช่วยคณบดี
 • อาจารย์นลินา   องคสิงห                          อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน
 • อาจารย์ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์                   อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะการแสดงประยุกต์
 • อาจารย์กมลวรรณ  พัชรพรพิพัฒน์             อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
 • อาจารย์ทิพย์ลักษณ์  โกมลวณิช                อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • คุณทวีศักดิ์ เจ๊ะน๊ะ                                   เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ
 • คุณตรีณัฐฐา ยิ่งกุลภคิน                           เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ

หัวข้อสนทนา (TOPIC)

 • เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อการผลิตบัณฑิต
การบรรยายพิเศษเรื่องลิขสิทธิ์ และ
สิทธิบัตรสำหรับนักออกแบบ * โดยผศ. ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร์
การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Chat and Share * ลิขสิทธิงานออกแบบ ทางด้านศิลปกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษากัลยาณมิตรดีเด่น * โดยอาจารย์ ยุทธนา บุญอาชาทอง
 • เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิชาการ / ผลงานสร้างสรรคฺ์
การเริ่มต้นขอการประกันคุณภาพการสอนครั้งที่ 1
* โดย อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ
อาจารย์ นลินา องคสิงห
การขอทุนเพื่องานสร้างสรรค์ (ทุนวิจัยสร้างสรรค์) ภายนอก
ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี
การทำ Memorandum of Understanding in
Fashion Design (MOU)
* โดย อาจารย์ กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์
อาจารย์ จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล
ถาม - ตอบ
อื่นๆ xx