ผลงานประจำปี

 

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1   2558
2    
3    
4    

   

ภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

ลำดับที่ ปีการศึษา วัน-เดือน-ปี นำเสนอในที่ประชุม
1. ภาควิชาการแสดงสรุปผลงานกรดำเนินงาน 2557

2557

3 เมษายน 2558
2    
3    
4    

ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1    
2    
3    
4    

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ลำดับที ปีการศึษา วัน-เดือน-ปี นำเสนอในที่ประชุม
1. presentation_CG_sm 2557 3 เมษายน 2558
2. โครงการ บริการวิชาการ ของคณะศิลปกรรม2557 2557 3 เมษายน 2558  
3    
4    
 
 

 

ภาควิชาการออกแบและธุรกิจแฟชั่น

ลำดับที่ หัวข้อ ปีการศึกษา
1    
2    
3    
4