ปี 2558

ผู้วิจัย  ผศ.วัชรพร  อยู่ดี
ชื่อบทความ  ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์
เผยแพร่

Download File

ปี 2558

ชื่อบทความ ผู้วิจัย เผยแพร่ Download File
  • ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์

ผศ.วัชรพร  อยู่ดี
 
  • อาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ.ภาษิศร์ ณ รังษี
   


ปี 2557

 

ชื่อบทความ ผู้วิจัย เผยแพร่ Download File
  • ตำแหน่งทางวิชาการ 
    ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์

ผศ.สิริทัต  เตชะพโลกุล
 

 

ปี 2556

 

ชื่อบทคว ผู้วิจัย เผยแพร่ Download File
  • การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าชุมชนจากกระดาษเส้นใยสับปะรด

 
อ.ทิพย์ลักษณ์  โกลมวณิช และ อ.ธนเดช  ธเนศกลจักร์

เอกสารประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 6 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ (2556)

  • การแปรค่าอารมณ์สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ กรณีศึกษาผลงานศิลปะชุด "ความเศร้าอันงดงาม"

อ.วัชราพร  อยู่ดี
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาวัยเชียงใหม่ (2556)

  • Basic Not Basic

อ.กมลวรรณ  พัชรพรพิัฒน์