ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ไทย)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบตกแต่งภายใน)
ชื่อย่อ(ไทย)
ศป.บ. (การออกแบบตกแต่งภายใน)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
Bachelor of Fine Arts   (Interior Design)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
B.F.A. (Interior Design)

                สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในมุ่งเน้นการวางรากฐานความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ผนวกกับหลักการดำเนินธุรกิจ   ที่สามารถนำไปใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายใน  การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบสวน การออกแบบหน้าร้านและนิทรรศการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ตลอดจนการเรียนรู้ธุรกิจการออก แบบในห้องเรียนและฝึกปฏิบัติภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท