เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


สามารถประกอบกิจการได้

สามารถประกอบกิจการได้

ประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งการเป็นนักออกแบบ และส่วนปฎิบัติการ

ประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งการเป็นนักออกแบบ และส่วนปฎิบัติการ

มีหลักสูตรที่ทันสมัย

มีหลักสูตรที่ทันสมัย

 
สอนเรื่องการออกแบบ และช่องทางการขายงานออกแบบ

สอนเรื่องการออกแบบ และช่องทางการขายงานออกแบบ

เป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนสูง

เป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนสูง

 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?


  • การออกแบบขั้นพื้นฐาน
  • เรียนรู้การออกแบบภายในอาคารขนาดเล็ก จนถึงอาคารขนาดใหญ่ (บ้านถึงอาคารสาธารณะ)
  • การออกแบบจัดแสง
  • ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงาน
  • เรียนรู้การประเมินราคา
  • ฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอผลงาน (AutoCADD, 3dsMAX, Photoshop, Illustrator)
 

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย


Interior Designer

Event & Exhibition Designer

Organizer

Consultance

3D Rendering

ทำงานใน Architect Firm ได้

ผู้รับเหมา

เจ้าของกิจการ

Sale

จากรุ่นพี่ ถึง รุ่นน้อง


นายอาทิตย์ ขันธงชัย (พี่อ๊อฟ)
บัณฑิตรุ่นที่ 5

ตำแหน่ง Interior Designer Dec.Con.Nine. Co., Ltd

อาจารย์ทุกท่านมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได้อย่างตรงจุด บรรยากาศในคลาสเรียนเป็นกันเอง ภาควิชาก็ปูพื้นฐานทั้งความรู้ทางด้านวิชาชีพและการนำไปปรับใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นางสาวเกษสุมา พิทักษ์โกศล (พี่เกษ)
บัณฑิตรุ่นที่ 5

ตำแหน่ง Interior Designer Mindset design & construction

ประทับใจในมิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ และอาจารย์ มีความเป็นกันเอง มีลักษณะเป็นครอบครัว ขอบคุณอาจารย์ เพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นนี้ที่ทำให้เกิดความทรงจำดีๆในสถานที่แห่งนี้


นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยทิพย์ (พี่แอล)
บัณฑิตรุ่นที่ 5

ตำแหน่ง Interior Designer MOVYHAUS

สาขานี้สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้ มีความรอบครอบ ขยัน อดทน มีสมาธิ และสอนในสิ่งที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน เหมือนเราได้ประสบการณ์ไปด้วยถึงแม้จะยังไม่ทำงาน

FAQ คำถามที่พบบ่อย


สายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. และปวส. ใครๆ ก็เรียนได้

ชื่อเต็ม : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงสร้างสรรค์)
               Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Design)

ชื่อย่อ : ศป.บ. (การออกแบบเชิงสร้างสรรค์)
              B.F.A. (Creative Design)

สามารถกู้ยืมได้เฉพาะ กยศ.

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 2 45,000 45,000 90,000
ชั้นปีที่ 3 40,000 40,000 80,000
ชั้นปีที่ 4 35,000 35,000 70,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 4 ปี (8 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2)** 340,000

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ภาคปกติ วันจันทร์ - ศุกร์)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 2 45,000 45,000 90,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 2 ปี (4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2)** 190,000

ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เทียบโอน(2ปี วันเสาร์-อาทิตย์ Block Course)
รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน เท่านั้น

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 45,000 45,000 20,000 110,000
ชั้นปีที่ 2 42,500 42,500 20,000 105,000
**รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเหมาจ่าย 2 ปี (4 ภาคการศึกษาปกติและ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน)** 215,000
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา

สมัครได้ถ้าจบชัวร์ สามารถมายื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนเปิดเทอม

ได้ และสามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี

Partners


 
partners finearts
partners finearts
 
linefinearts

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ :


อาจารย์จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ (อ.อ้อ)
เบอร์โทร : 062-961-5195
E-mail : [email protected]
facebook : https://www.facebook.com/InteriorDesignDPU