หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต 3
ไทยศึกษา 3
อารยธรรมโลก 3
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 3
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ 3
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 3
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 3
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 3
ประชาคมอาเซียน 3
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 3
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม 3
สุขภาพเพื่อชีวิต 3
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน -
ภาษาอังกฤษ 1 3
ภาษาอังกฤษ 2 3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3
หมวดวิชาเฉพาะ102 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 36 หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3
สุนทรียศิลป์ 3
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1 3
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2 3
ศิลปะไทย 3
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบและตกแต่งภาพ 3
องค์ประกอบศิลป์ 3
การวาดภาพ 1 3
องค์การและการจัดการ 3
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 60 หน่วยกิต
พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 1 3
พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 2 3
การออกแบบตกแต่งภายใน 1 3
การออกแบบตกแต่งภายใน 2 3
การออกแบบตกแต่งภายใน 3 3
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน 3
แนวความคิดในการออกแบบ 3
วัสดุสำหรับงานตกแต่งภายใน 3
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน 3
เทคโนโลยีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  3
เทคโนโลยีการก่อสร้างสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน 3
งานระบบประกอบอาคาร 3
การออกแบบตกแต่งภายใน 4 3
การออกแบบตกแต่งภายใน 5 3
การประเมินราคาสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน 3
การประกอบวิชาชีพทางการออกแบบตกแต่งภายใน 3
การออกแบบจัดแสงเพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน 3
โครงการศิลปนิพนธ์  3
ศิลปนิพนธ์ 3
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ -
กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือเลือกจากกลุ่มวิชาเลือกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนทั้ง 6 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เปิดสอนโดยคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธุรกิจการออกแบบตกแต่งภายใน 3
การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน 3
การออกแบบนิทรรศการ 3
ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน 3
การออกแบบตกแต่งลักษณะไทย 1 3
การออกแบบตกแต่งลักษณะไทย 2 3
การบริหารงานพิพิธภัณฑ์  3
สัมมนาการออกแบบตกแต่งภายใน 3
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการออกแบบตกแต่งภายใน 3
ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่องานตกแต่งภายใน 3
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ 3
เทคนิคการออกแบบตกแต่งภายใน 3
พื้นฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 3
คอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอผลงานการออกแบบ 3
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้