ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1
3
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2
3
องค์ประกอบศิลป์
3
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบและตกแต่งภาพ
3
การวาดภาพ 1
3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
3
พื้นฐานการออกแบบงานตกแต่งภายใน 2
3
พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 1
3
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน
3
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
3
แนวความคิดในการออกแบบ
3
      ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3
องค์การและการจัดการ
3
การออกแบบตกแต่งภายใน 1
3
การออกแบบตกแต่งภายใน 2
3
วัสดุสำหรับงานตกแต่งภายใน
3
เทคโนโลยีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3
งานระบบประกอบอาคาร
3
ภาษาอังกฤษ 2
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3
  วิชาเลือก
3
  เลือกจากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
การออกแบบตกแต่งภายใน 4
3
สุนทรียศิลป์
3
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
-
ศิลปะไทย
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
การออกแบบตกแต่งภายใน 3
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
การออกแบบจัดแสงเพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน
3
  วิชาเลือกเสรี
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
  วิชาเลือกเสรี
3
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การออกแบบตกแต่ภายใน 5
3
ศิลปนิพนธ์
6
การประเมินราคาสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน
3
     
การประกอบวิชาชีพทางการออกแบบตกแต่งภายใน
3
     
โครงการศิลปนิพนธ์
3
     
  วิชาเลือกเสรี
3