ชื่อเต็ม(ไทย)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น)
ชื่อย่อ(ไทย)
ศป.บ. (การออกแบบและธุรกิจแฟชั่น)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ)
Bachelor of Fine Arts (Fashion Design and Fashion Business)
ชื่อย่อ(อังกฤษ)
B.F.A. (Fashion Design and Fashion Business)

สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่นมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงแฟชั่นผนวกกับหลักการดำเนิน   ธุรกิจอย่างเหมาะสม  ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอาชีพในวงการแฟชั่น เช่น Fashion Designer, Accessories Designer, Fashion Merchandiser, Stylist, Fashion Organizer  ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติจากบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  และจิตสำนึกต่อวิชาชีพและส่วนรวม

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย    หรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนด ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท