หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต 3
ไทยศึกษา 3
อารยธรรมโลก 3
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 3
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ 3
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 3
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 3
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 3
ประชาคมอาเซียน 3
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 3
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม 3
สุขภาพเพื่อชีวิต 3
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน -
ภาษาอังกฤษ 1 3
ภาษาอังกฤษ 2 3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3
หมวดวิชาเฉพาะ105 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3
สุนทรียศิลป์ 3
การจัดการด้านศิลปะ 3
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบและตกแต่งภาพ 3
การวาดภาพ 1 3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1 3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 3
ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ 3
องค์ประกอบศิลป์ 1 3
องค์ประกอบศิลป์ 2 3
องค์การและการจัดการ 3
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
การวาดภาพพื้นฐานงานแฟชั่น 3
ประวัติศาสตร์แฟชั่น 3
การออกแบบสิ่งทอ 3
การออกแบบแฟชั่น 1 3
การออกแบบแฟชั่น 2 3
การทำแม่แบบและตัดเย็บพื้นฐาน 3
การทำแม่แบบและตัดเย็บขั้นสูง 3
การวางแผนการตลาดธุรกิจแฟชั่น 3
ปริทรรศน์ธุรกิจแฟชั่น 3
แนวความคิดทางการออกแบบแฟชั่น 3
การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภคทางธุรกิจแฟชั่น 3
การสร้างตราสินค้าธุรกิจแฟชั่น 3
สัมมนาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 3
การเตรียมศิลปนิพนธ์ 3
ศิลปนิพนธ์ 3
กลุ่มวิชาเลือกหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต
เลือกเรียน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือจากกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาอื่น หรือจากกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่คณะต่างๆเปิดสอน
การถ่ายภาพและงานกำกับงานแฟชั่น 3
การนำเสนอและจัดผลงานแฟชั่น 3
การทำแม่แบบตัดเย็บบนหุ่น 3
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการออกแบบแฟชั่นและธุรกิจแฟชั่น 3
การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อธุรกิจการแสดง 3
เทคนิคการวาดภาพเครื่องแต่งกาย 3
การออกแบบเครื่องตกแต่งและเครื่องประดับแฟชั่น 3
ภาพประกอบแฟชั่น 3
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือ เลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะ ต่อไปนี้
ศิลปวิจักษ์ 3
ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
ศิลปะจีนวิจักษ์ 3
จิตรกรรมสีน้ำมัน 3
จิตรกรรมทิวทัศน์ 3
การวาดภาพคนเหมือน 3
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 3
การวาดภาพสร้างสรรค์ 3
การวาดภาพร่าง 3
จิตรกรรมสีน้ำ 3
ศิลปะวิจารณ์ 3