ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวาดภาพ 1
3
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน
3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1
3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก2
3
องค์ประกอบศิลป์ 1
3

แบบร่างกราฟิก

3
การวาดภาพพื้นฐานงานแฟชั่น
3
ประวัติศาสตร์แฟชั่น
3
แนวความคิดทางการออกแบบแฟชั่น
3
การออกแบบแอนิเมชั่นเบื้องต้น
3
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
3
องค์การและการจัดการ
3
      ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3
ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ
3
การออกแบบแฟชั่น 1
3
การทำแม่แบบและตัดเย็บขั้นสูง
3
การทำแม่แบบและตัดเย็บเบื้องต้น
3
ปริทรรศน์ธุรกิจแฟชั่น
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคทางธุรกิจแฟชั่น
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
3
ภาษาอังกฤษ 2
3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
3
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
  วิชาเลือกเสรี
3
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
การจัดการด้านศิลปะ
3
สุนทรีย์ศิลป์
3
การสร้างตราสินค้าธุรกิจแฟชั่น
3
การออกแบบสิ่งทอ
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
การออกแบบแฟชั่น 2
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
การวางแผนการตลาดธุรกิจแฟชั่น
3
  วิชาเลือก 3 รายวิชา
9
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
     
 

เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3
     
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
FB 401 สัมมนาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
3
FB404 ศิลปนิพนธ์
6
FB 403 การเตรียมศิลปนิพนธ์
3
     
  วิชาเลือก 2 รายวิชา
6
     
  วิชาเลือกเสรี
3