การบริการของห้องปฏิบัติการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการดังนี้

DPU HALL

สถานที่ตั้ง : อาคาร 12 ชั้น1

LAB COMPUTER

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก

จำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  • Lab PC จำนวน 2 ห้อง
  • Lab Macintosh จำนวน 2 ห้อง     

SPEC ห้อง Lab

ละคร

เขียนแบบ

การวาดภาพ

สถานที่ตั้ง : อาคาร 12 ชั้น 3

Photo Lab

แฟชั่น

   

  

Silkscreen