ที่อยู่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 8 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 680
โทรสาร 02-580-0059

การติดต่อบุคลากรและหน่วยงานภายใน

บุคลากร / หน่วยงาน
เบอร์ภายใน
คณบดี
697
ทีปรึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
759
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
758
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
698
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารและพัฒนาแบรนด์
782
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
783
เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
679
เจ้าหน้าที่ธุรการ
680
หลักสูตรวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
770, 776
หัวหน้าหลักสูตรวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
771
หลักสูตรวิชาการออกแบบภายใน
772
หัวหน้าหลักสูตรวิชาการออกแบบภายใน
773
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
774
หัวหน้าหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
775
หลักสูตรวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
776
หมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะ
777
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
781