ที่อยู่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 7 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 680
โทรสาร 02-580-0059

การติดต่อบุคลากรและหน่วยงานภายใน

บุคลากร / หน่วยงาน
เบอร์ภายใน
คณบดี
697
รองคณบดี
775
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
783
เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์
679
เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
680
วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
774
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
775
วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
775