ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Fine Arts (Computer Graphic)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.F.A. (Computer Graphic)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกราฟิก ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ เช่น  นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)  นักออกแบบเว็บไซต์  (Website Designer)  นักออกแบบกราฟิเพี่อสภาพแวดล้อม  (Environmental Graphic Designer)  นักออกแบบดิสเพลย์ (Display Designer) นักออกแบบแอนิเมชั่น  (Animator Designer)  หรือเป็นครีเอทีฟ  พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

(ภาคพิเศษ เทียบโอน ปวส.)

  • เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. 
  • เรียน 3 ภาคการศึกษา/ปี เทอม 1, เทอม 2 และ ภาคฤดูร้อน 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของภาคพิเศษ เทียบโอน ปวส.

ต้องสำเร็จการศึกษาจาก ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาใกล้เคียง มาเทียบโอนรายวิชา จำนวนรายวิชาที่โอนได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างหลักสูตรที่เรียนมาแล้ว

อัตราค่าเล่าเรียน (เหมาจ่าย)

 

(ภาคปกติ)

  • เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อัตราค่าเล่าเรียน (เหมาจ่าย)