ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Fine Arts (Computer Graphic)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.F.A. (Computer Graphic)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกราฟิก ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ เช่น  นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)  นักออกแบบเว็บไซต์  (Website Designer)  นักออกแบบกราฟิเพี่อสภาพแวดล้อม  (Environmental Graphic Designer)  นักออกแบบดิสเพลย์ (Display Designer) นักออกแบบแอนิเมชั่น  (Animator Designer)  หรือเป็นครีเอทีฟ  พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้ยึดหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อัตราค่าเล่าเรียน

หน่วยกิตละ 1,500 บาท