หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
บังคับ 1 รายวิชา 3หน่วยกิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
ปรัชญากับชีวิต 3
ไทยศึกษา 3
อารยธรรมโลก 3
การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 3
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
การจัดการธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 3
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ 3
เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 3
จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 3
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 3
ประชาคมอาเซียน 3
จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 3
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3
คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3
เลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม 3
สุขภาพเพื่อชีวิต 3
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน -
ภาษาอังกฤษ 1 3
ภาษาอังกฤษ 2 3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3
หมวดวิชาเฉพาะ105 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 42 หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3
สุนทรียศิลป์ 3
การจัดการด้านศิลปะ 3
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบและตกแต่งภาพ 3
การวาดภาพ 1 3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1 3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 3
ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ 3
องค์ประกอบศิลป์ 1 3
องค์ประกอบศิลป์ 2 3
องค์การและการจัดการ 3
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1 3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2 3
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต
การสร้างแบบร่างกราฟิก 3
การออกแบบแอนิเมชั่นเบื้องต้น 3
การถ่ายภาพดิจิทัล 3
ประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟิก 3
การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น 3
การออกแบบตัวอักษร 3
การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง 3
การออกแบบจัดหน้าดิจิทัลสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ 3
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่ม 3
การออกแบบระบบอัตลักษณ์องค์กร 3
การออกแบบเว็บ 3
ธุรกิจการออกแบบกราฟิกกับการนำเสนอผลงาน 3
สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก 3
การเตรียมศิลปนิพนธ์ 3
ศิลปนิพนธ์ 6
กลุ่มวิชาเลือกเสรีหรือวิชาโท 15 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หรือเลือกจากกลุ่มวิชาเลือกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนทั้ง 15 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาโทกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เปิดสอนโดยคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การออกแบบภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ 3
การผลิตภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ 3
การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3
เทคนิคการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3
การออกแบบกราฟิกเชิงโต้ตอบ 3
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงทดลอง 3
การออกแบบกราฟิกจัดแสดง 3
การออกแบบกราฟิกเพื่องานสิ่งแวดล้อม 3
การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณา 3
การออกแบบเว็บขั้นสูง 3
นวัตกรรมการพิมพ์และการออกแบบงานกราฟิก 3
การถ่ายภาพสตูดิโอดิจิทัล 3
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขาว – ดำ เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิก 3
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรีได้ หรือ เลือกจากรายวิชาเลือกเสรีของคณะ ต่อไปนี้
ศิลปวิจักษ์ 3
ประวัติศาสตร์ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
ศิลปะจีนวิจักษ์ 3
จิตรกรรมสีน้ำมัน 3
จิตรกรรมทิวทัศน์ 3
การวาดภาพคนเหมือน 3
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 3
การวาดภาพสร้างสรรค์ 3
การวาดภาพร่าง 3
จิตรกรรมสีน้ำ 3
ศิลปะวิจารณ์ 3