ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2
3
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานออกแบบและตกแต่งภาพ
3
องค์ประกอบศิลป์ 2
3
การวาดภาพ 1
3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม
3
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 1
3
การสร้างแบบร่างกราฟิก
3
องค์ประกอบศิลป์ 1
3
การออกแบบแอนิเมชั้นเบื้องต้น
3
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
3
การถ่ายภาพดิจิทัล
3
      ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
-
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น
3
ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ
3
การออกแบบตัวอักษร
3
องค์การและการจัดการ
3
การออกแบบจัดหน้าดิจิทัลสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3
การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง
3
การออกแบบเว็บ
3
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่ม
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
ภาษาอังกฤษ 2
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
3
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
3
  เลือกจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
  วิชาเลือก
3
ภาคเรียนที่ 1 (21 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ
3
การจัดการด้านศิลปะ
3
สุนทรียศิลป์
3
ธุรกิจการออกแบบกราฟิกกับการนำเสนอผลงาน
3
ประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟิก
3
สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3
การออกแบบระบบอัตลักษณ์องค์กร
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 2
3
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 1
3
ทักษะการสื่อสารภาษาไทย
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
  เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต)
ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การเตรียมศิลปนิพนธ์
3
ศิลปนิพนธ์
6
  วิชาเลือก 2 รายวิชา
6
     
  วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา
6