คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบ ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  โดยมี 3 วิชาเอกเฉพาะทาง ได้แก่ วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน และหลักสูตรการออกแบบกราฟิก อีกทั้งยังได้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางศิลปะ เพื่อปูพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ต่อยอดในเอกวิชาเฉพาะด้านต่อไป คณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานในตลาดวิชาชีพเฉพาะทางที่รู้จริง ปฏิบัติจริงสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้ง นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และมีความชำนาญในวงการวิชาชีพเฉพาะทาง นักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียงระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นมีกิจกรรมหลากหลายประเภทเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เพราะเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าในโลกการศึกษาในปัจจุบัน นักศึกษาควรมีความรู้กว้างขวางขึ้น ไม่ควรเรียนอยู่เฉพาะในห้องผ่านวิชาที่จัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่นักศึกษาควรได้ความรู้ผ่านทางกิจกรรมในหลากหลาย รูปแบบอีกด้วย ตัวอย่างกิจกรรมที่เรามีอยู่เช่นกิจกรรม Silpakum International Art & Design Week ที่ตลอดทั้งสัปดาห์จะมีกิจกรรมหลากหลายเช่น งานนิทรรศการ การฉายภาพยนต์ทางศิลปะ การอบรม บรรยายพิเศษจากดีไซน์เนอร์จากบริษัทดังๆ และจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ                  

กิจกรรม Silpakum Popup shop ที่ได้พานักศึกษาไปออกร้านแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานออกแบบ ของนักศึกษาเอง งาน Art & Design Collaboration คืองานความร่วมมือของเครือข่ายศิลปะและการออกแบบทั้งในและต่างประเทศซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับ ศิลปิน ศิลปินดีไซน์เนอร์ดังๆ  และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น และนอกจากนี้ในเรื่องของการเรียนการสอน ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะฯได้จัด อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไว้คอยแนะนำให้คำปรึกษากับนักศึกษาทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

ปรัชญา

รู้ในศาสตร์การออกแบบที่หลากหลาย สร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้มีคุอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตณภาพทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบที่หลากหลาย โดยผนวกความรู้ด้านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การประกอบธุรกิจและแนวคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงตามสาขาวิชาชีพ 

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาพึงมี

1.  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
2.  เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

จุดเน้น พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี ประกอบกับมีความสามารถในการที่จะผนวกความรู้ด้านธุรกิจให้เข้ากับการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้

คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้สะสม กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมีทักษะ และการครองตนเพื่อรักษาไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม สมคุณค่าการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Reuse-Recycle

  • Basic not Basic

  • Sketch book

แนวทางประกอบอาชีพ

  • แฟชั่นดีไซเนอร์ แฟชั่นบล็อกเกอร์ นักจัดการสินค้าแฟชั่นหน้าร้าน ที่ปรึกษาส่วนบุคคลในการเลือกเครื่องแต่งกาย แฟชั่นสไตลิสต์
  • นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบอีเวนต์และจัดแสดงสินค้า เดคอร์สไตลิสต์ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 
  • กราฟิกดีไซเนอร์ เว็บดีไซเนอร์ โมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ นักออกแบบแอนิเมเตอร์ นักออกแบบสินค้าสร้างสรรค์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักวาดภาพประกอบ