คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทางด้าน ศิลปะและการออกแบบ ใน 3 หลักสูตรวิชาเฉพาะทาง คือ หลักสูตรคอมพิวเตอรฺ์กราฟิก หลักสูตรการออกแบบตกแต่งภายใน และหลักสูตรการออกแบบ และธุรกิจแฟชั่น อีกทั้งยังได้จัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางศิลปะ เพื่อปูพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้ามาเรียน และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ต่อยอดในสาขาวิชาเฉพาะด้านต่อไป คณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานในตลาดวิชาชีพ เฉพาะทางที่รู้จริง ปฏิบัติจริงสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้ง นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ประกอบการ และผู้ที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ และมีความเจนจัดในวงการวิชาชีพเฉพาะทาง นักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียงระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกๆปี คณะศิลปกรรมศาสตร์นั้นมีกิจกรรมหลากหลายประเภทเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เพราะเราเข้าใจอย่าลึกซึ้งว่าในโลกการศึกษาในปัจจุบัน นักศึกษาควรมีความรู้กว้างขวางขึ้น ไม่ควรเรียนอยู่ เฉพาะในห้องผ่านวิชาที่จัดการเรียนการสอนเท่านั้น แต่นักศึกษาควรได้ความรู้ผ่านทางกิจกรรมในหลากหลาย รูปแบบอีกด้วย ตัวอย่างกิจกรรมที่เรามีอยู่เช่นกิจกรรม Silpakum International Art & Design Week ที่ตลอดทั้งสัปดาห์จะมีกิจกรรมหลากหลายเช่น งานนิทรรศการ การฉายภาพยนต์ทางศิลปะ การอบรม บรรยายพิเศษจากดีไซน์เนอร์จากบริษัทดังๆ และจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ                  

กิจกรรม Silpakum Popup shop ที่ได้พานักศึกษาไปออกร้านแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานออกแบบ ของนักศึกษาเอง งาน Art & Design Collaboration คืองานความร่วมมือของเครือข่ายศิลปะและการออกแบบทั้งใน และต่างประเทศซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับ ศิลปิน ศิลปินดีไซน์เนอร์ดังๆ  และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น และนอกจากนี้ในเรื่องของการเรียนการสอน ตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะฯได้จัด อาจารย์ที่ปรึกษาที่เชียวชาญเฉพาะทางไว้คอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในโอกาสต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาชั้นปี ให้คำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและอื่นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาการส่งผลงานเข้าประกวด อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ อาจารย์ที่ปรึกษาการทำศิลปนิพนธ์ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา คณะฯได้เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่มและดัดแปลง ปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ สามารถประยุกต์ความรู้เชิงศิลป์กับการประกอบธุรกิจ ได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

ปรัชญา

Designing The Future , เราสร้างนักออกแบบสำหรับอนาคต

ปณิธาน

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านศาสตร์ และศิลป์ผนวกกับความรู้ทางธุรกิจ ไม่เฉพาะแต่ในปัจจุบันแต่เรามองไปไกลถึงในอนาคต

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาพึงมี

1.  มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม
2.  เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ

จุดเน้น พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี ประกอบกับมีความสามารถในการที่จะผนวกความรู้ด้านธุรกิจให้เข้ากับการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้

คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งหวังที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้สะสม กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมีทักษะ และการครองตนเพื่อรักษาไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม สมคุณค่าการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Reuse-Recycle

  • Basic not Basic

  • Sketch book

แนวทางประกอบอาชีพ

  • นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบสื่อดิจิตัล นักออกแบบสื่อโฆษณา นักออกแบบแอนิเมชั่น นักออกแบบตัวอักษร นักออกแบบภาพประกอบ นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร นักออกแบบคาแรคเตอร์ รีทัชเชอร์ ครีเอทีฟดีไซเนอร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบและจัดแสง นักวางแผนและออกแบบจัดพื้นที่ นักออกแบบสวน นักออกแบบนิทรรศการ นักออกแบบดิสเพลย์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
  • นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบกระเป๋าและรองเท้า ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น สไตลิสแฟชั่น