ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศ(ThaiStar Packaging Award) ระดับเอเซีย(AsiaStar Packaging Aword) ระดับโลก(WorldStar Packaging Award)

รางวัลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์


รางวัล ThaiStar Packaging Award

          รางวัลThaiStar คือ รางวัลเกียรติยศที่กรมส่งเสริมอุตหากรรม ร่วมกับภารเอกชน มอบให้นักออกแบบนักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งชนะการแระกวดการแแกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันมายาวนานถึง 36 ปี (นับถึงปี 2556 และยังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเซีย (AsiaStar) ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกๆปี เช่นกัน โดยหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในกลุ่มสมาชิก สหพันธุ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเซีย(The Asian Packaging Federation : APF) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดในปัจจุบัณ 15 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

 
ลำดับที่ ชื่อโครงการ
ที่เข้าแข่งขัน
ชื่อ - สกุล
นักศึกษาที่เข้าประกวด
หน่วยงาน
ที่จัด
วัน-เดือน-ปี สถานที่ ผลการ
แข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
(เงินสด - ประกาศนียบัตร - อืนๆ)
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
1 ThaiStar Packeging Award 2008 นางสาวภรณ์ฤทัย โสไกร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  11/ต.ค./2551 Tokyo Japan The winner ประกาศนียบัตร
และโล่ 
อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
2 ThaiStar Packeging Award 2008 นางสาวเกษร บุญสู่
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
  11/ต.ค./2551 Tokyo Japan The winner ประกาศนียบัตร
และโล่ 
อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
3 ThaiStar Packeging Award 2008 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
          อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
4 ThaiStar Packeging Award 2008 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
          อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
5 ThaiStar Packeging Award 2008 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
          อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
6 ThaiStar Packeging Award 2011 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก            อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
7 ThaiStar Packeging Award 2012 นายมงคล  เกตุมาก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
กระทรวงอุตสาหกรรม 27-สค.-56 กระทรวงอุตสาหกรรม รองชนะเลิศอันดับสอง 20,000 + ใบประกาศ อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
8 ThaiStar Packeging Award 2013 นายจารุพัฒน์  ทิมใจทัศน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
กระทรวงอุตสาหกรรม 18-ต.ค.-56 กระทรวงอุตสาหกรรม ชมเชย 5,000 + ใบประกาศ อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
9 ThaiStar Packeging Award 2013             อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
10 ThaiStar Packeging Award 2014             อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร

xxxxxx


รางวัล AsiaStar Packaging Award

ลำดับที่ ชื่อโครงการที่เข้าแข่งขัน ชื่อ - สกุล
นักศึกษาที่เข้าประกวด
หน่วยงานที่จัด วัน-เดือน-ปี สถานที่ ผลการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
(เงินสด - ประกาศนียบัตร - อืนๆ)
อาจารย์ผูรับผิดชอบ
1 AsiaStar Packeging Award 2008             อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
2 AsiaStar Packeging Award 2008             อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
3 AsiaStar Packeging Award 2011 นางสาววราพร  หลักฐาน

 
The Asia Packaging Federation:(APF) 24-พ.ย.-56 ณ กรุงจากาต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย The Winner ใบประกาศ อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
4 AsiaStar Packeging Award 2012 นายมงคล  เกตุมาก
The Asia Packaging Federation:(APF) 24-พ.ย.-56 ณ กรุงจากาต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย The Winner ใบประกาศ

อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร

5 AsiaStar Packeging Award 2013             อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
6 AsiaStar Packeging Award 2013             อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
7 AsiaStar Packeging Award 2014             อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร

xxxxxx


รางวัล WorldStar Packaging Award

      

ลำดับที่ ชื่อโครงการที่เข้าแข่งขัน ชื่อ - สกุล
นักศึกษาที่เข้าประกวด
หน่วยงานที่จัด วัน-เดือน-ปี สถานที่ ผลการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
(เงินสด - ประกาศนียบัตร - อืนๆ)
อาจารย์ผูรับผิดชอบ
1 WorldStar Packeging Award 2013           อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
2 WorldStar Packeging Award 2013           อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
อ.ธนเดช ธเนศกลจักร
3 WorldStar Packeging Award 2014            
4 WorldStar Packeging Award 2014            
                 

xxxxxx