ขอแสดงความยินดีกับ พี่ณัฐวุฒิ เหลืองวัฒนากุล ศิษย์เก่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก จาก Design Agency: Prompt Design สตูดิโอสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่คว้ารางวัล ชนะเลิศ First price จาก Dieline Awards 2020 รางวัล 4 Life Mineral Water by doi chaang  เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับโลก โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งหมดมากกว่า 1,400 ผลงาน จาก 21 ประเทศ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินประกอบไปด้วย creativity, marketability, innovation, execution และ on-pack branding

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์ และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ไบเทคบางนา
รางวัล Certificate of Recognition  ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก Worldstar Student Awards 2014) 
จัดโดย The World Packaging Organization (WPO)

ปีการศึกษา 2557 : นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศ พระราชทานโลเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดออกแบบดิจิตอลมีเดีย ในประเภทสื่อเชิงโต้ตอบระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับบริษัท Gigabyte ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 16 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน โดนนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศพระราชทาน พร้อมเงินราววัล 50,000 บาท

นักศึกษามีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายณํฐัฒิ เหลืองวัฒนกุล (ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปี่ที่ 4 )
  2. นายดมเดช อินทรครรชิต  (ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปี่ที่ 3 )
  3. นายธีรฉัตร อินถา  (ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปี่ที่ 1 )
  4. นายโชติิพัฒน์  ภู่วงศ์ธนารัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ปีการศึกษา 2557 : ผลงานนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 The Winner ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับเอเชีย ASIASTAR PACKAGING DESIGN AWARD 
นายสุทธิพงษ์  วรรณคาม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไปจากงานประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2555  ในโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย 2555 Thai Star Packaging Award 2012
จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับรางวัล The winner "Asia Star Packaging Award 2012" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
นางสาวศาณิศา  ฉัตรชัยธิติธำรงค์
ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะต่อต้านคอรัปชั่น 
จัดโดย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP (United Nations Deverlopment Programme)
นางสาวนารีรัตน์  กิ่งกาญจวงศ์ , นายการันต์  คลังธนาศรี และนายโสภณ  คณาดี
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวด INTERACTIVE DESIGN 
จัดโดย มหาวิยาลัยศรีปทุม
นายอนุพงศ์  รัตโน
ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเรื่อง "วิถีชีวิตชาวประมง" จากงานประมงน้อมกล้า ครั้งที่4
จัดโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิทวัส  เสน่ห์จันทร์
ชนะการประกวด ADxercise Fly to UK with Thai Airway 
จัดโดย บริษัท nude JEH จำกัด และได้รับรางวัลตํ่วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ลอนดอน
นายหิรัญ บริบาลบรรพจเขตต์,นางสาววราภรณ์  ใช้ไหวพริบ, นายบดินทร์  หนูวงศ์ และนางสาวอัญญนันท์  ปั่นแก้ว
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลปล่อยแสง 
จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
นางสาวสกุลนิจ  เมทางสุเวช
ได้รับรางวัลราองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเอเชียแปซิฟิค (Miss Asia Pacific World 2013) ทีประเทศฟิลิปปินส์
นางสาวปาณิศรา  โรจจนศวิญญา
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์เ้ข้าร่วมโครงการประกวด นพรัตน์ทองคำ
จัดโดย สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นายณัฐพล  รุ่งแกร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬายูโด กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40
นางสาวภัทราพร  ภูริวังสกุล
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40
 
นายกฤษวุฒิ  กาญจนชูโต
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคาราเต้โด้ กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40
 

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

  1. นายปวีณวัช จิตเจตน์
  2. นางสาวพรทิพย์ กาญจนลํกษณ์

ทีม Mushmellow  ผลงาน “ PAPER GIRL”  โครงการประกวดผลงาน ไอเดียกระฉูด ของ SCGประเภท คลิปกระฉูด ตอน ทวิสแหลก บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 30 /11 / 53 ห้างสรรพสินค้าเอสพานาส รัชดาถนนรัชดาภิเษก รางวัลชมเชย 3,000  -เข้าค่ายอบรมด้านการผลิตคลิปด้วยวิทยากรมืออาชีพ อ.ธนเดช ธเนศกลจักร์
 

  1. นายวิรัตนพล ชัยวิเศษ
  2. นางสาวรุจินทรา ดอนมงคุณ
  3. นายสุรเชษฐ์ ขันทอง

ทีม papercraft ผลงาน “ Paper Town” โครงการประกวดผลงานไอเดียกระฉูด ของ SCGประเภท คลิปกระฉูด ตอน ทวิสแหลก บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 30 /11 / 53 ห้างสรรพสินค้าเอสพานาส รัชดาถนนรัชดาภิเษก รางวัลชมเชย 3,000  -เข้าค่ายอบรมด้านการผลิตคลิปด้วยวิทยากรมืออาชีพ อ.ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

บรรยากาศวันประกาศผลรางวัลการประกวด โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ คลิปกระฉูด ตอน ทวิสแหลก 
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
ห้างสรรพสินค้าเอสพานาส รัชดาถนนรัชดาภิเษก วันที่ 30 พฤสจิกายน พ.ศ. 2553

 

บรรยากาศวันประกาศผลรางวัลการประกวด โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ คลิปกระฉูด ตอน ทวิสแหลก 
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
ห้างสรรพสินค้าเอสพานาส รัชดาถนนรัชดาภิเษก วันที่ 30 พฤสจิกายน พ.ศ. 2553

บรรยากาศวันประกาศผลรางวัลการประกวด โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ คลิปกระฉูด ตอน ทวิสแหลก 
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
ห้างสรรพสินค้าเอสพานาส รัชดาถนนรัชดาภิเษก วันที่ 30 พฤสจิกายน พ.ศ. 2553

 

บรรยากาศวันประกาศผลรางวัลการประกวด โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ คลิปกระฉูด ตอน ทวิสแหลก 
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
ห้างสรรพสินค้าเอสพานาส รัชดาถนนรัชดาภิเษก วันที่ 30 พฤสจิกายน พ.ศ. 2553

 

บรรยากาศวันประกาศผลรางวัลการประกวด โครงการประกวด สิ่งประดิษฐ์ คลิปกระฉูด ตอน ทวิสแหลก 
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (SCG), บริษัท Creative Juice /Bangkokจำกัด, บริษัท ท๊อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด 
ห้างสรรพสินค้าเอสพานาส รัชดาถนนรัชดาภิเษก วันที่ 30 พฤสจิกายน พ.ศ. 2553

บรรยากาศวันประกาศผลรางวัล โครงการประกวด LOGO สถานีโทรทัศน์ “ABAC CHANNEL” สถานีเพื่อการศึกษาและเยาวชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 20 พฤสจิกายน พ.ศ. 2553

นายสุริยา นามวงษ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัล (คนกลาง) 
ผลงานที่เข้ารอบการประกวด 10 ชิ้นผลงาน

ชื่อ-สกุล : นายอารักษ์ พรสายลม นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : การแข่งขันประกวดวงดนตรี Thailand GBOB 2010 (เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวด The Global  Battle of The Bands ที่ประเทศมาเลเซีย) 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท ปราชญ์ มิวสิค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 2 ธันวาคม 2553 
สถานที่ : ลานเบียร์สิงห์ Central World 
ผลการแข่งขัน : เข้ารอบชิงแชมป์ 8 วง 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ชมรมดนตรีสากล

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทราพร ภูริวังสกุล นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 1 
ชื่อโครงการ : โครงการเอเชี่ยน ยูนิเวอร์ซิตี้ โกะ ทัวร์นาเม้นท์ และหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 
หน่วยงานที่จัด : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
วัน-เดือน-ปี : 27 ตุลาคม 2553 
สถานที่ : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง 
รางวัลที่ได้รับ : 8,000 + ประกาศนียบัตร + ถ้วยรางวัล 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ชมรมหมากล้อม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ชื่อ-สกุล : นายไตรรัตน์ บ้านใหม่ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 3 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วัน-เดือน-ปี : 16 มีนาคม 2554 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวดี ศรีคชา

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิสาร์ เปรื่องการกิจ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 3 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วัน-เดือน-ปี : 16 มีนาคม 2554 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับที่ 2) 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวดี ศรีคชา

 

ชื่อ-สกุล : นายคชสิทธิ์ จุลจิรวัฒน์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 3 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หน่วยงานที่จัด : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วัน-เดือน-ปี : 16 มีนาคม 2554 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับที่ 3) 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวดี ศรีคชา

  

ชื่อ-สกุล : นางสาวเปียนรินทร์ กระเรียนทอง นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ PEA IDEA CHALLENGE 2010 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี กฟภ. บริการไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
หน่วยงานที่จัด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วัน-เดือน-ปี : 28 กันยายน 2553 
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผลการแข่งขัน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 15,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ทนงจิต อิ่มสำอาง

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนวลปรางค์ เขียวชอินทร์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ PEA IDEA CHALLENGE 2010 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี กฟภ. บริการไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
หน่วยงานที่จัด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วัน-เดือน-ปี : 28 กันยายน 2553 
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 5,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ทนงจิต อิ่มสำอาง

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา นนทะภา นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ PEA IDEA CHALLENGE 2010 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี กฟภ. บริการไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
หน่วยงานที่จัด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วัน-เดือน-ปี : 28 กันยายน 2553 
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 5,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ทนงจิต อิ่มสำอาง

 

ชื่อ-สกุล : นายสุธี ศรีวิชัย นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ PEA IDEA CHALLENGE 2010 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี กฟภ. บริการไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีิวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
หน่วยงานที่จัด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
วัน-เดือน-ปี : 28 กันยายน 2553 
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 5,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ทนงจิต อิ่มสำอาง

ชื่อ-สกุล : นายอนุชิต ตรีเวียน  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดออกแบบโลโก้ 50 ปี แกรนด์สปอร์ต 
หน่วยงานที่จัด : บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 06 / 10 / 53
สถานที่ : สำนักงานใหญ่บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 50,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ออกแบบสัญลักษณ์ ของนักศึกษาได้นำไปใช้งานจริง บนหน้าเวปเพทของ บริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด.

ภาพข่าวประชาสัมพัฯธ์ในจุลสารภายในองค์กรของบริษัทแกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด.

ชื่อ-สกุล : 
501820111 นายพุฒิพงษ์ พิทักษ์ไพฑูรย์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
501820099 นายมนูญเทพ รุจาคม นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
501820112 นายกฤษฎา บริภัณฑ์เลิศวัฒนา นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หัวข้อ “ขนมไทยโกอินเตอร์” 
หน่วยงานที่จัด : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) 
วัน-เดือน-ปี : 27 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) 
ผลการแข่งขัน : เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 5,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ณัฐวดี ศรีคชา

 

 

ชื่อ-สกุล : 
501820229 นายธเนศ สมานัตตานนท์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
501820152 นายสุริยา นามวงษ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
501820223 นายปิยะ ดำขำ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
501820293 นายมนัส ครุรัตน์บวร นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
501820247 นายวิกร ชินนภาศิริลาภ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 4 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวด Animation & Computer Graphics Asia Expo 2010 (ACGA) 
หน่วยงานที่จัด : สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (SIPA) 
วัน-เดือน-ปี : 8 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : Cyber World Tower ถนนรัชดาภิเษก 
ผลการแข่งขัน : รางวัลรองชนะเลิศ 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 10,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญภรณ์ วิชชากูล นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 10,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิญญภรณ์ วิชชากูล นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2

ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์ 
หมายเหตุ : อภิญญาภรณ์ ได้รับ 2 รางวัล

 

ชื่อ-สกุล : นายศุภวิชญ์ เงื่อนพิมาย นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลรองชนะเลิศ 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 5,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ชื่อ-สกุล : นายศักดิภัทร เจียเจริญพงษ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ชื่อ-สกุล : นายสรศักดิ์ หิรัญวดี นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรีมาศ นาราช นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวประภาพรรณ พลเภรีย์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ชื่อ-สกุล : นายสุรเดช มั่นยืน นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร สุภาวงศ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอัญญารัตน์ ลิมปวิบูล นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 2 
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโลโก้แบรนด์และแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ตรา Be Best 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เบทาโกร จำกัด 
วัน-เดือน-ปี : 19 สิงหาคม 2553 
สถานที่ : ห้องสัจจา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชมเชย 
รางวัลที่ได้รับ : เงินสด 1,000 บาท + ประกาศนียบัตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

 

รวมภาพโครงการ

 

 

ชื่อ-สกุล : นายสุธี ศรีชัย 
             น.ส.สุนทรี สิงหกุล 
             น.ส.จิรภา วงศ์เจริญ 
             น.ส.นิตยา นนทะภา 
             นายธนวัฒน์ น้อมในธรรม 
ผลการประกวด : รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 
หน่วยงานที่จัดประกวด : กรมส่งเสริมการส่งออก (DIP)

ชื่อ-สกุล : นายจตุพร พุ่มไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ชื่อโครงการ : การประกวดวาดภาพ HHK Painting Contest ครั้งที่ 19 หัวข้อ “กรุงเทพมหานคร” 
หน่วยงานที่จัด : บริษัท เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรด จำกัด 
วัน/เดือน/ปี : วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
สถานที่ : ศูนย์การค้า Esplanade cineplex 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร และ Gift Set มูลค่า 6,000 บาท 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์เนติกร ชินโย

   

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์ ดีหลี 
นายธีระวัฒน์ ระวาดชัย 
นายปิยะ ดำขำ 
ผลการประกวด : รางวัลชมเชย 
หน่วยงานที่จัดประกวด : ชมรมการจัดพิมพ์- อิเลคทรอนิกส์ไทย

  

ชื่อ-สกุล : นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์ใจ ,นายสุรศักดิ์ โสภโณดม 
ผลการประกวด : รางวัลชนะเลิศ 
หน่วยงานที่จัดประกวด : บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล : นายนฤชา สุขอำภา ,นายจงประเสริฐ สุริยัน 
ผลการประกวด : รางวัลที่ 2 รองชนะเลิศ 
หน่วยงานที่จัดประกวด : บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด

  

ชื่อ-สกุล : นายอภิวัฒน์ เอี่ยมลออ ,นายคณิต เกศวพิทักษ์ 
ผลการประกวด : รางวัลที่ 3 รองชนะเลิศ 
หน่วยงานที่จัดประกวด : บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด

  

ชื่อ-สกุล : นางสาวกีรติ หาญผดุงวงศ์ ,นางสาวอรุโณทัย นิลพัฒน์ 
ผลการประกวด : รางวัลพิเศษ 
หน่วยงานที่จัดประกวด : บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด

  

ภาพบรรยากาศการ Present งานในรอบชิงชนะเลิศ

  

  

ชื่อ-สกุล : นางสาวมาริสา ภูขามคม ,นางสาวศรัญญา เตชะปภานันท์ 
ผลการประกวด : รางวัลชมเชย 
ชื่อผลงาน : “สนุก” บันทึก 
ชื่อทีม : ER CETERA 
หน่วยงานที่จัดประกวด : บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG Paper)

  

ภาพทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

ชื่อ-สกุล : นางสาวภานรินทร์ สงวนกิตติพันธุ์ 
ผลการประกวด : รางวัลชนะเลิศ Roxy Design Awards ประเภทนิสิตนักศึกษา 
ชื่อผลงาน : Black Sheep 
หน่วยงานที่จัดประกวด : บริษัท Quicksilver & Roxy Thailand ร่วมกับ นิตยสาร Wallpaper, Sanook.com และ Siam Center

  

ชื่อ-สกุล : นาย มนตรี บุญลาภ 
ผลการประกวด : รางวัลชนะเลิศ ประเภทเกมออนไลน์ 
ชื่อผลงาน : Life Cycle 
ชื่อทีม : Infanity Imagine 
หน่วยงานที่จัดประกวด : สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

  

ชื่อ-สกุล : นางสาวภรณ์ฤทัย โสไกร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ชื่อโครงการ : การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2551 (Asiastar Packaging Awards 2008) 
หน่วยงานที่จัด : The Asia Packaging Federation. 
วัน/เดือน/ปี : 11/ตุ.ค./1951 
สถานที่ : Tokyo Japan. 
ผลการแข่งขัน : The winner. 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร และโล่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ :อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร 
ภาพประกอบ :

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกษร บุญสู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ชื่อโครงการ : การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2551 (Asiastar Packaging Awards 2008) 
หน่วยงานที่จัด : The Asia Packaging Federation. 
วัน/เดือน/ปี : 11/ตุ.ค./1951 
สถานที่ : Tokyo Japan. 
ผลการแข่งขัน : The winner. 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร และโล่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ :อ.ชลิดา รัชตะพงศ์ธร 
ภาพประกอบ :

  

ชื่อ-สกุล : นายมนัส ครุรัตน์บวร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
ชื่อโครงการ : งานออกแบบ "Acer Can't wait Case Design Contest 2008 " 
หน่วยงานที่จัด : Acer Computer Co.,Ltd. 
วัน/เดือน/ปี : 26/ม.ค./2552 
สถานที่ : Acer Computer Co.,Ltd. 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลศอันดับ 1 
รางวัลที่ได้รับ : ประกาศนียบัตร และ Acer Notebook 1 เครื่อง. 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.ภาษิศร์ ณ รังษี ,อ.ธนเดช ธเนศกลจักร์ 
ภาพประกอบ :