การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Chat and Share)

* ลิขสิทธิงานออกแบบ ทางด้านศิลปกรรม 

 

Download PDF Flie  
 • หัวข้อ "การขอลิขสิทธิ์บทประพันธ์เพื่องานศิลปะการแสดงละครเวที กรณีศึกษา การขอลิขสิทธิ์เรื่องสั้น
  เรื่อง เรือกระดาษ มาดัดแปลง เป็นบทละครเวที เรื่อง เรือกระดาษ"

  * โดยอาจารย์ ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 • หัวข้อ "ลิขสิทธ์การใช้ฟอนต์"
  * โดย อาจารย์ภาษิศร์ ณ รังษี อาจารย์ประจำภาควิชคอมพิวเตอร์การาฟิก
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 • หัวข้อ “ลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ”
  * โดย อาจารย์สาธร รุ่งทวีชัย อาจารย์ประจำหมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะ
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวข้อ “จะออกแบบและผลิตสินค้าแฟชั่นอย่างไร โดยไม่ลอกเลียนแบบ”
  กรณีศึกษา
  1. การลอกเลียนแบบลายผ้าของแบรนด์เสื้อผ้า Kloset Red carpet
  2. การลอกเลียนแบบสินค้ากระเป๋าของแบรนด์ Aristotle
  * โดย อาจารย์ปรัชญา พิระตระกูล และอาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 • หัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพ”
  กรณีศึกษา
  1. การควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ผิดแบบหรือข้อกฎหมายและลงนามแก้ไขงานที่มิได้กระทำ

  2. การรับจ้างลงนามในแบบอาคารหรืองานที่ตนเองมิได้กระทำ

 
         * โดย อาจารย์รุ่งวิทย์ เทพบุตร
            อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์